Tatimet: Kujtohuni, kush fiton mbi 2 milionë lekë të deklarojë të ardhurave brenda 30 prillit

Tatimet: Kujtohuni, kush fiton mbi 2 milionë lekë të deklarojë të ardhurave brenda 30 prillit

10:43, 16/04/2018

Drejtoria e PĂ«rgjithshme e Tatimeve ka publikuar sot kujtesĂ«n se se çdo individ rezident nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ«, i cili pĂ«rfiton tĂ« ardhura me burim nĂ« RepublikĂ«n e ShqipĂ«risĂ« dhe jashtĂ« saj, nĂ« shumĂ«n mbi 2,000,000 (dy milionĂ«) lekĂ« nĂ« vit, nĂ« mbĂ«shtetje tĂ« Ligjit nr.8438 datĂ« 28.12.1998 “PĂ«r tatimin mbi tĂ« ardhurat”, i ndryshuar, Ă«shtĂ« i detyruar tĂ« paraqesĂ« DeklaratĂ«n Individuale Vjetore tĂ« tĂ« Ardhurave.

Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave është e detyrueshme të paraqitet gjithashtu edhe nga individët jo rezidentë, të cilët realizojnë të ardhura të tatueshme, me burim në Republikën e Shqipërisë, në shumën mbi 2,000,000 (dy milionë) lekë.

Individët janë të detyruar të deklarojnë të ardhurat e tatueshme si më poshtë :

Të ardhura bruto nga paga apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit
TĂ« ardhurat bruto nga dividenti
TĂ« ardhurat bruto nga qiraja
Fitimi kapital nga shitja e pasurisë së palujtshme në pronësi të deklaruesit
TĂ« ardhura bruto nga interesat bankare
Fitimi kapital i krijuar nga investimet në tituj apo nga pasuri të palujtshme
Shuma bruto të fituara nga lotaria apo lojëra të tjera të fatit.
Të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuritë e tjera, që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike.
Fitimi kapitali nga dhurimi.
Të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
Të ardhura bruto të tjera të papërmendura më lart

Çdo individ, i cili Ă«shtĂ« i detyruar tĂ« paraqesĂ« DeklaratĂ«n Individuale Vjetore tĂ« tĂ« Ardhurave, duhet tĂ« bĂ«jĂ« kujdesin e duhur pĂ«r plotĂ«simin e saktĂ« tĂ« tĂ« dhĂ«nave tĂ« deklaratĂ«s dhe sidomos pĂ«r llogaritjen e tatimit mbi tĂ« ardhurat nga punĂ«simi, nĂ« rastet kur individi pĂ«rfiton dy apo mĂ« shumĂ« paga nĂ« njĂ« muaj nga punĂ«dhĂ«nĂ«s tĂ« ndryshĂ«m.

Plotësimi i pasaktë i Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave mund të shkaktojë vendosjen e penaliteteve për individin deklarues.

Tatimi i llogaritur mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, është kuti e lirë boshe në deklaratë dhe plotësohet nga vetë deklaruesi.

Individi deklarues, do të llogarisë tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet për të gjitha të ardhurat nga pagat që përfitohen gjatë muajit, edhe në rastin kur ai i përfiton këto paga nga punëdhënës të ndryshëm. Në rastin kur shuma e të ardhurave të përfituara gjatë muajit nga dy apo më shumë paga tek punëdhënës të ndryshëm e kalojnë vlerën që tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do të llogaritet mbi totalin e të ardhurave mujore nga pagat (totali i të ardhurave nga pagat tek të gjithë punëdhënësit).

 Në bazë të shumës së pagave të përfituara në total nga të gjithë punëdhënësit, individi bën llogaritjet sipas skemës së mëposhtme :

Për shumën e pagave mujore deri 30.000 lekë tatimi është zero përqind
Për shumën e pagave mujore nga 30.001 lekë - 130 000 lekë tatimi është 13 përqind e shumës mbi 30 000 lekë
Për shumën e pagave mujore nga 130 001 lekë e më tepër tatimi është 13,000 lekë plus 23 përqind e shumës mbi 130,000 lekë

Tatimi i llogaritur në këtë mënyrë për çdo muaj të vitit, mblidhet për të 12 muajt e vitit dhe hidhet në një shumë të vetme në kutinë 4 të deklaratës, e cila përfaqëson tatimin vjetor të llogaritur për pagat dhe shpërblimet.

Në kutinë 22 të deklaratës, individi do të shënojë shumën e tatimit të paguar dhe të mbajtur në burim nga cdo punëdhënës gjatë gjithë muajve të vitit.

Diferenca midis tatimit të llogaritur, të shënuar në kutinë 4 të deklaratës, me shumën e tatimit të paguar, të mbajtur në burim nga punëdhënësit, të shënuar në kutinë 22 të deklaratës, përfaqëson shumën e detyrimit që duhet të paguajë individi në administratën tatimore për llogari të të ardhurave të tij vjetore nga punësimet.

Shuma e tatimit të llogaritur, të vendosur në kutinë 4 të deklaratës, në asnjë rast nuk mund të jetë më e vogël se tatimi i mbajtur në burim dhe i paguar nga punëdhënësi për të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë vitit të vendosur në kutinë 22 të deklaratës.

Në rastin e individëve, të cilët në asnjë muaj të vitit nuk kanë qenë të dypunësuar, shuma e tatimit të llogaritur, të vendosur në kutinë 4 të deklaratës, është gjithmonë e barabartë me tatimin e mbajtur në burim dhe të paguar nga punëdhënësi për pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë vitit, të vendosur në kutinë 22 të deklaratës.

Shpenzime të zbritshme

Përfitojnë zbritjen e shpenzimeve tatimpaguesit, të cilët nuk janë subjekt i deklarimit  dhe kanë të ardhura bruto vjetore nga të gjitha burimet deri në shumën 1 050 000 (një milion e pesëdhjetë mijë) lekë në vit (e indeksueshme çdo vit), por jo më të lartë se kjo shumë, të cilët mund të jenë subjekte deklaruese.

Për efekt të llogaritjes së të ardhurës së tatueshme këta individë plotësojnë deklaratën vjetore të të ardhurave dhe përfitojnë shpenzimet e zbritshme, si më poshtë:

- shumën e interesit bankar të kredisë së marrë për shkollim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari;

- shpenzimet për mjekim, për vete apo për fëmijët dhe personat në kujdestari, për pjesën e pambuluar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor, sipas përcaktimeve të rregulluara me vendim të Këshillit të Ministrave.

Kreditimi i shumave të përfituara nga skema e shpenzimeve të zbritshme  kryhet brenda datës 30 shtator të vitit që pason periudhën tatimore, për të cilën është hartuar deklarata.

Personat jorezidentë nuk përfitojnë nga e drejta e llogaritjes së shpenzimeve të zbritshme.

Deklarimi i të ardhurave, përveç se është detyrim ligjor, i çdo individi subjekt i deklarimit, është edhe një garanci më shumë, lidhur me justifikimin e pasurisë së tij.

KUJDES!

Deklarata për të ardhurat e përfituara në vitin 2017, dorëzohet vetëm në rrugë elektronike, nëpërmjet sistemit  e-Filing, jo më vonë se data 30 prill e vitit 2018.

Për më shumë informacion, mund të klikoni në faqen zyrtare të Administratës Tatimore, www.tatime.gov.al.

Ju mund t’i tĂ« drejtoheni nĂ« zyrat e shĂ«rbimit ndaj tatimpaguesve ose pranĂ« drejtorive rajonale tatimore,  tĂ« telefononi nĂ« numrin e gjelbĂ«r pa pagesĂ« 0800 00 02 pranĂ« QendrĂ«s sĂ« Thirrjeve, si dhe tĂ« pĂ«rdorni shĂ«rbimin Live Chat.

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Shto koment