Arta Marku për dosjen 184: Qeveria dhe Rilindja nuk janë `organizatë kriminale`, por `grup i thjeshtë`…

Arta Marku për dosjen 184: Qeveria dhe Rilindja nuk janë `organizatë kriminale`, por `grup i thjeshtë`…

11:39, 22/08/2019

Prokurorja e përgjithshme e ashtuquajtur e përkohshme Arta Marku dhe Krimet e Rënda, kanë tentuar sërish që të “lajnë duart” nga “dosja 184” ku dalin të kapur në përgjime, gati e gjithë kupola e Rilindjes dhe qeverisë duke organizuar dhe festuar planin për vjedhjen e zgjedhjeve lokale në Dibër.

Prokuroria e Përgjithshme përmes një deklarate për mediat, argumenti kryesor që kjo dosje e nxehtë ka kaluar nga Krimet e Rënda në prokurorinë e rrethit Dibër thotë mes rreshtave, se kapja në flagrancë e ministrit Damian Gjiknuri, kreut të Komisionit të Sigurisë, Xhemal Qefalia, atij të Ligjeve Ulsi Manja; ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri (të gjithë në një tavolinë me kryeministrin Rama duke folur me shefat e policisë dhe administratës për vota), janë vetëm një bashkëpunim i thjeshtë” dhe nuk përbëjnë organizatë kriminale!

Njoftimi i plotë

Duke marrë shkas nga publikimet e fundit në media lidhur me shpalljen e moskompetencës nga Prokuroria për Krime të Rënda, për procedimin penal nr.184/2016, regjistruar për veprat penale “Shpërdorimi i detyrës”, “Dhënia e shpërblimeve dhe premtimeve”, “Kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje”, si dhe “Grupi i strukturuar kriminal”, parashikuarnga nenet 248, 328, 329 dhe 333/a të K. Penal, Prokuroria e Përgjithshme bën me dije se:

Me vendimin e datës 15.07.2019, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, bazuar në nenet 28/1, 74, 75/a, 76 dhe 84 të Kodit të Procedurës Penale ka shpallur moskompetencën për këtë procedim penal, duke kaluar aktet në Prokurorinë pranë Gjykatës Rrethit Gjyqësor Dibër.

Ky vendim është marrë nga prokurori i çështjes, menjëherë pas ndryshimit të cilësimit juridik të veprës penale me urdhrin e datës 12.07.2019. Me këtë akt,në bazë të nenit 287/2 dhe 315/3 të Kodit të Procedurës Penale, është urdhëruar ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale nga forma e veçantë e bashkëpunimit “grup i strukturuar kriminal” në “bashkëpunim të thjeshtë”.

Me aktin e datës 21.07.2019, Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër, ka paraqitur në Prokurorinë e Përgjithshme Tiranë, kërkesën për zgjidhjen e mosmarrëveshjes për kompetencat për këtë procedim penal, duke i kërkuar Prokurorit të Përgjithshëm caktimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë, si prokurori kompetente për ushtrimin e ndjekjes penale në procedimin penal nr. 184/2016.

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër e ka bazuar këtë kërkesë në disa arsye:

Së pari, veprat penale janë kryer nga grupi i strukturuar kriminal dhe për këtë vepër është kompetente Prokuroria për Krime të Rënda.

Së dyti, prokurori duhet t’i ishte drejtuar gjykatës për pushimin e akuzave dhe jo të procedonte me ndryshim të cilësimit juridik.

Së treti, prokurorët e Prokurorisë Dibër janë në kushtet e konfliktit të interesit dhe nuk mund ta hetojnë çështjen në fjalë.

Së katërti, Prokuroria Dibër nuk ka staf të mjaftueshëm për të përballuar këtë çështje.

Prokurori i Përgjithshëm, pasi shqyrtoi aktet e procedimit penal nr.184/2016, si dhe pasi vlerësoi arsyet e paraqitura në kërkesën për parashtrim të mosmarrëveshjes për kompetencë lëndore, vlerësoi se:

Nga ana e Prokurorisë për Krime të Rënda Tiranë, pas kryerjes së veprimeve hetimore në tërësi dhe përfundimit të plotë të transkriptimit të përgjimeve, më datë 12.07.2019 është urdhëruar ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale nga forma e veçantë e bashkëpunimit “grup i strukturuar kriminal” në “bashkëpunim të thjeshtë”, veprim ky që e ka bërë Prokurorinë për Krime të Rënda të mos ketë kompetencën lëndore për vazhdimin e hetimit të çështjes penale.

Ndryshimi i cilësimit juridik, si dhe çdo veprim tjetër që lidhet me një çështje konkrete është atribut i prokurorit të çështjes dhe çdo prokuror, në ushtrimin e funksioneve të tij është i pavarur (neni 25, pika 2 e K. Pr. Penale).

Pavarësia e brendshme e prokurorëve për hetimin dhe ndjekjen penale është e garantuar në nenin 148, pika 2 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë ku parashikohet se “Prokuroria është organ i pavarur që garanton mbarëvajtjen, kontrollin e veprimeve të saj dhe respekton pavarësinë e brendshme të prokurorëve për hetimin dhe ndjekjen penale, sipas ligjit”.

Prokurori i Përgjithshëm, pavarësisht se, sipas nenit 89, pika 2 të K. Pr. Penale, duke qenë prokurori më i lartë, ka për detyrë të zgjidhë mosmarrëveshjet në fazën e hetimit paraprak mes prokurorive të juridiksionit të përgjithshëm, nuk e ka kompetencën që të shfuqizojë aktet, urdhrat apo vendimet e prokurorit të çështjes (neni 148/b i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe neni 38, i ligjit nr.97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”). Por, duhet theksuar se çdo vendimmarrje e prokurorit, qoftë edhe ajo për ndryshimin e cilësimit juridik të veprës penale, kontrollohet nga gjykata, e cila përpara se të fillojë shqyrtimin e kërkesave të prokurorit, verifikon nëse e ka kompetencën lëndore apo tokësore për gjykimin e çështjes.

Pas këtij ndryshimi të cilësimit juridik nga prokurori i çështjes, disa prej personave nën hetim dyshohet se kanë kryer veprat penale të “Dhënies së shpërblimeve dhe premtimeve”, si dhe “Kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje”, të kryera në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 328, 329 e 25 të K. Penal.

Persona të tjerë nën hetim, emrat e të cilëve nuk mund të bëhen publikë për shkak të sekretit hetimor, dyshohet se kanë kryer veprat penale të “Shpërdorimit te detyrës”, “Dhënies së shpërblimeve dhe premtimeve”, si dhe “Kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje”, të kryera në bashkëpunim, të parashikuara nga nenet 248, 328, 329 e 25 të K. Penal.

Të gjitha këto vepra penale janë në kompetencë lëndore dhe tokësore të Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër.

Ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale, nga neni “333/a i Kodit Penal” në nenin 25 të Kodit Penal” është atribut i prokurorit të çështjes dhe mund të bëhet në bazë të nenit 287/2 të Kodit të Procedurës Penale. Arsyetimi i prokurorit që ka parashtruar mosmarrëveshjen për kompetencë se prokurori duhej që, në bazë të nenit 329/a të Kodit të Procedurës Penale t’i drejtohej gjykatës për pushimin e akuzës, si organi i vetëm kompetent për vlerësimin e ekzistencës ose jo të një krimi, për të cilin është regjistruar një procedim penal, është i gabuar. Një procedurë e tillë është e detyrueshme në rastet kur duhet pushuar akuza ose çështja, për krime. Nga shqyrtimi i akteve nuk rezulton që prokurori të ketë ngritur akuza për ndonjë prej personave nën hetim dhe për këtë arsye nuk ka qenë e nevojshme t’i drejtohej gjykatës me kërkesë për pushimin e tyre. Megjithatë, pavarësisht se ndryshimi i cilësimit juridik është bërë nga prokurori pa u shprehur gjykata në lidhje me këtë, kontrolli i gjykatës është i pashmangshëm pasi çështja nuk mund të zgjidhet pa kaluar nëpërmjet filtrit të gjykatës, cilado qoftë ajo.

Argumentet e tjera të paraqitura në parashtrimin e mosmarrëveshjes për kompetencë, nuk janë të tilla që të kenë ndikim në përcaktimin e kompetencës lëndore. Ato i përkasin një faze të mëvonshme, pas regjistrimit të çështjes dhe caktimit të prokurorit që do e hetojë atë. Vetëm në atë moment një prokuror mund ta gjejë vetën në kushtet e konfliktit të interesit apo të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës.

Nëse të gjithë prokurorët që ushtrojnë funksionin në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër do e gjejnë veten në kushtet e konfliktit të interesit dhe të papajtueshmërisë në ushtrimin e detyrës dhe këtë do e shprehin me dorëheqje, kjo është një situatë që i duhet njoftuar menjëherë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili mund të caktojë përkohësisht një prokuror tjetër për hetimin e çështjes në fjalë.

Edhe argumenti tjetër se Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër nuk ka kapacitetet njerëzore, prokurorë dhe oficerë të policisë gjyqësore pranë prokurorisë, për hetimin e mëtejshëm të këtij procedimi penal, kjo e konfirmuar edhe me kërkesat e vazhdueshme që i janë bërë KLP-së për prokurorë, nuk është i tillë që të ndikojë në përcaktimin e kompetencës lëndore. Ky është një problem i burimeve njerëzore dhe mënyra se si ato menaxhohen dhe shpërndahen ka karakter administrativ dhe nuk mund të jetë argument në favor të mosushtrimit të ndjekjes penale apo të mungesës së kompetencës lëndore.

Si përfundim, Prokurori i Përgjithshëm, referuar përcaktimeve për kompetencën lëndore dhe tokësore, me Vendimin e datës 31.07.2019, ka arritur në përfundimin se kompetenca lëndore dhe tokësore për ushtrimin e ndjekjes penale për procedimin penal nr.184/2016, nuk i përket Prokurorisë për Krime të Rënda, pasi ajo i ka dhënë faktit një cilësim të ndryshëm juridik, për vepra penale që nuk hyjnë në kompetencën e saj, por i përket Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër. Kjo prokurori duhet të pranojë aktet dhe të regjistrojë procedimin penal.

© SYRI.net

Lexo edhe:

Komentet

Alfons Malo25/08/2019 14:16

O POPULL ! MOS PRISNI DREJTESI NGA ULSI MANJA. ARTA MARKU NUK BEN AS SHURREN PA PYETUR ULSI MANJEN . EDI RAMA NUK KOMUNIKON ME ARTEN E KA GREPIN, ESHTE ULSIU .AI E SYGJEROI, E GARANTOI DHE E SIGUROI EDI RAMEN PER PER ÇDO PISLLIK TE EDERAMES E QEVERITAREVE TE TIJ ,ESHTE GARANT ULSIU.,KETE E DINE TE GJITHE E FLASIN TE GJITHE,TE MAJTE E TE DJATHT ..KUSH ESHTE RRUGA ? KJO DO TE DUKET KUR TE KRIJOHEN STRUKTURAT E PROKURORISE. NE SE ARTA MARKU BEHET E "ARTE" NE KRYE TE PROKURORISE,ATEHERE KETU TE NGELEN VETEM ATA QE JANE SOT NE PUSHTET, DHE NJEREZIT E RAMES,DHE TE TJERET TE MARRIN E RRUGEN E TE KENDOHET KENGA:"MBEÇ MORE SHOKE MBEÇ" TtE DEMIR ZYKOS,.OSE KY POPULL QE KA MBETUR AKOMA ,TE NGRIHET E TE MOS DEGJOJE ME AS AMERIKE E AS BE PER " DIALOG"POR TE MARRE NE DORE FATET E VETA ME TE GJITHA MENYRAT RRUGE, TJETER NUK KA THIKA KA VAJTUR NE PALC E DHIMBJA NUK DUROHET KJO E DYTA ESHTE ME E MIRA .TE MOS PYESIN ME AS PER TE MAJT E AS PER TE DJATHE,POR VETE SHOQERIA CIVILE DHE INTELEKTUALET QE KANE PAK DHEMSHURI PER KETE VEND TE DALIN TE BEJNE THIRRJE POPULLIT PER PERMBYSJEN KESA FARSE TE QELBUR NGA KOKA TE KEMBET

krasasi tp25/08/2019 11:30

Nuk ka 'furrxhi' ne Prokurorine e Krimeve te Renda, qe do pranonte te gatuante buke me 'miellin' e dosjes 184.Nuk ka 'poste' qe do pranonte ta merte ne dorezim kete dosje , per ta çuar ne nje destinacion qe nuk 'ekziston'.Ne çdo prokurori rrethi kryesor mund te çohej po jo ne Diber.Nuk ka nevoje te jesh jurist, per te arrit ne keto konkluzione.Gjithe pergjegjesine per 'postimin' e gabuar e ka PPP Znj.Marku.Nje vegel e partitokracise .Me shume ngjan si zedhenese e A.Llalles ne Prokurorine e Pergjithshme.

Kola22/08/2019 13:09

Une mendoi se i duhet lene prokurorit i cili ka ber pergjimet dhe te nxjerr dhe te dhena te tjera qe nuk jane thene ne medja.Dhe kanosja apo shterngimi ndaj te treteve per rrjedhoje sjellin krime te perfshire pasojen nga se vjen dhe nga kush vjen theksuhet edhe nje here nga persona me pushtet vlersohet organizate e strukturuar kriminale pasi duke marr parasyshe pushtetin dhe mundesia e zgjerimit dhe perfshirjes te nje numri te madh personash me dhe pa pushtet ne dem te personave me te shumte dhe me te drejta te barabarta ,,,ligjerisht dhe llogjikisht quhen grupe apo organizata kriminale pasi shkak pasoja jane ne vije te drejte dhe dominuese per kedo qe degjon dhe lexon keta pergjime.Nese nje prokuror apo nje gjyqtare jane sadopak me nje fie moral apo njohuri juridike e ka fushen e shtruar.

Shto koment

Denonco